جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)
پيوندهای روزانه

مدتی پیش به سبب موقعیت کاری و وظایفی که برای شغلم تعریف شده به یکی از موضوعات دامداری در رابطه با وضعیت توزیع پراکندگی دامداری های صنعتی کشانده شدم..  موضوع مکان یابی از جمله مطالبی است که غالباً در محدوده فعالیتهای جغرافیدانان معرفی می شود و یا اگر منصفانه تر برخورد کنیم یکی از اعضا یا گروههای کاری قطعاً می توانند جغرافیدان ها باشند.  هنگامی که در اولین قدم به دنبال بررسی سوابق و مرور ادبیات موضوع بودم دریافتم که به رغم مطالب کلی بسیاری که در این زمینه زده شده، کارهای عملی و یا حتی ادبیات تئوری در این زمینه در ایران بسیار محدود است.. کارهای خوبی در مورد مکان یابی با استفاده از GIS در ایران نیز انجام شده و بسیاری از این کارها نیز توسط افراد غیر جغرافیدان انجام شده و برخی از آنها با دیدگاههای فنی و افرادی که از پایه های اولیه شناخت محیط بی بهره اند انجام شده است. البته آنچه که به عنوان وظیفه در طرح تحقیقاتی مورد نظر بر عهده من است، انجام مکان یابی نیست بلکه بررسی عواملی است که بر توزیع مکانی کنونی دامداری ها مؤثر بوده و اثرات احتمالی این مکان گزینی ، می باید در حد مقدورات طرح مورد بررسی قرار گیرد. با زحمت زیاد به سبب عدم دسترسی کافی به منابع و به دلیل پولی بودن اغلب منابع و مقالات تمام متن خارجی توانستم مطالبی را در این زمینه گردآوری کنم .

 در اینجا و احتمالاً در قسمت های بعدی سعی می کنم مطالبی را که به عنوان ادبیات این موضوع و یا ادبیات موضوعی مکان یابی در کل پیدا کرده ام معرفی کنم . مربوط ترین مقاله ای که در زمینه عوامل تأثیر گذار بر توزیع مکانی دامداری ها پیدا کردم، مقاله ای است که در اینجا ترجمه شده آن را در اختیار علاقمندان قرار می دهم . سعی می کنم مطالب یافته شده، ترجمه ها و یا لااقل نشانی مطالب یافته شده را در قسمت های بعدی ارائه کنم. 

مدل سازی موقعیت بهینه پرواربندی صنعتی گاو

     چكیده:  انواع مدل های برنامه ریزی خطی جهت مطالعه موقعیت بهینه پروار بندی صنعتی گاواستفاده شده است. این مقاله درصدد تحلیل عواملی كه درمكان گزینی پرواربندی گاو نقش دارند وتعیین عواملی است كه لازم است دراین مدل ها وارد شوند. علاوه برعواملی كه بطورمتداول دراین زمینه به كار گرفته می شده اند به تعریف ناحیه والگوهای كاربری اراضی توجه شده است. نتایج بررسی در بین عوامل مختلف نشان دهنده اهمیت گوساله مورد نیاز پرواربندی، غلات مورد نیاز پروار والگوهای كاربری اراضی است. این نتایج درتحلیل روندهای آینده موقعیت پرواربندی هاموردبحث قرارگرفته است.

 

واژه های كلیدی: پرواربندی گاو، كاربری اراضی، برنامه ریزی خطی ، موقعیت مكانی ، انتخاب ناحیه

 

     درپانزده سال اخیربسیاری ازاقتصاد دانان كشاورزی همچون: باگیا، دیتریش، گودوین وكینگ1 شروع به كارمدل سازی مكان بهینه پرواربندی صنعتی گاو نموده اند. هریك ازمدل هایی كه به این منظوربه كارگرفته شده تعدادی موضوعات را به صورت مشترك بادیگرمدل ها وتعدادی ازعوامل رابه صورت اختصاصی موردتوجه قرارداده است. هدف این مقاله بررسی عوامل مختلف جهت تعیین مهمترین عواملی است كه درمكان گزینی پرواربندی صنعتی گاو موثرند.

     درابتداماسعی داریم اثرانتخاب نواحی پرواربندی گاو ونواحیی راكه منابع مختلف مورد نیازاین صنعت درآنها وجود دارد، برروی مكان یابی این صنعت مورد ارزیابی قراردهیم؛ به این منظور نواحی مختلفی برای هریك ازمتغیرها تعریف شده است كه نتیجتاً تعدادنواحی كه برای هرمتغیرتعریف می شودبیش ازتعدادنواحی پرواربندی گاواست. سپس فرض كردیم كه محل پرواربندی می تواندتحت تأثیرتفاوتهای ناحیه ای موجوددرالگوی كاربری اراضی قرارگیرد. برای مثال در نواحی كم جمعیت جنوب غربی ایالات متحده احتمال گسترش پرواربندی های صنعتی بیشترازنواحی پرجمعیت شمال شرقی است.

     دراینجا یك مدل برنامه ریزی خطی كه هزینه های غیرخوراكی وهزینه حمل ونقل مواداولیه ومحصول نهائی رابه حداقل برساند به كارگرفته شده است. علاوه برملاحظاتی كه درمدل جدید تشریح شد، ملاحظاتی راكه ازگذشته نیزموردتوجه بوده اند، همچون: دسترسی به گوساله قابل پروار، غلات وسبوس مصرفی درپرواربندی وتقاضای سایرانواع دامداری ها وظرفیت كشتارگاهها نیزدراین مدل موردتوجه قرارگرفته است. اطلاعات به كارگرفته شده دراینجا ، اطلاعات رسمی منتشرشده بخش كشاورزی ایالات متحده برای سال 1972 است. ( مقادیر خاصی نیزدرمدل به كاررفته كه جهت اطلاع ازنوع مدل ونحوه محاسبه           می توانیدبه مطالعه بیركت - 1974مراجعه نمائید)

انتخاب ناحیه:

     ایالت متحده به 16 ناحیه پرواربندی گاوتقسیم شده است. (شكل 1) این نواحی باگروهبندی ایالت ها از نظر تولیدگوشت گاوتشكیل شده است. به منظورتسهیل درجمع آوری اطلاعات ازتقسیمات فرعی درداخل ایالت هاخودداری شده است.

     مطالعات قبلی ازهمین تقسیم بندی موجودبرای توزیع فضائی هرمتغیراستفاده استفاده كرده اند.این كاراحتمالاً بادومشكل مواجه است، ابتدا این كه ممكن است نواحی باتوزیع منطقی منابع موجودمنطبق نباشند ونیزممكن است این نواحی محدوده مناسبی برای نتیجه گیری دقیق نباشند. درمطالعه حاضربرای هریك ازمنابع ناحیه متفاوتی درنظرگرفته شده است، این نواحی ازنظرتعدادخیلی بیشتر ازنواحی ازپیش تعیین شده پرواربندی گاو می باشند و به نحوی طراحی شده اندكه توزیع هریك ازمنابع رابطورمنطقی تشریح كنند.هرچنددراینجانیزازتقسیم بندی داخلی ایالت هاخودداری گردید. به این ترتیب 30 ناحیه برای عامل گوساله قابل پروار، 29 ناحیه برای غلات موردنیازپرواربندی، 32 ناحیه سبوس، 30ناحیه برای  كشتارگاه، و32ناحیه برای تقاضای گوشت گاوتعریف شده است.درجدول شماره یك تعلق هریك ازایالت ها به نواحی موردنظرآورده شده است.

الگوهای ناحیه ای كاربری اراضی:

      موضوع جدید دیگری كه درتوزیع فعالیت پرواربندی صنعتی گاومورد توجه قرارگرفته، رقابتی است   كه بین فعالیت های مختلف برسرنوع بهره برداری اززمین وجود دارد. این موضوع به دودلیل مهم است،  ابتدا

جدول 1 - تعلق هریك ازایالت ها به ناحیه بندی های مختلف

ناحیه

 

ایالت

ناحیه  گوساله قابل پروار

ناحیه غلات موردنیازپروار*

ناحیه سبوس موردنیازپروار*

ناحیه

كشتارگاه

ناحیه تقاضای گوشت گاو

آلاباما

25

(6)

(4)

29

24

آریزونا

6

3

9

6

6

آركانزاس

15

(4)

(2)

18

17

كالیفرنیا

3

(2)

3

3

3

كلرادو

9

5

10

8

7

كانكتیكوت

27

(7)

24

25

26

دلاویر

27

(7)

25

26

29

فلوریدا

30

(10)

(6)

30

32

جورجیا

25

(6)

(4)

29

31

آیداهو

4

2

4

4

5

ایلینویز

21

16

19

19

19

ایندیانا

23

18

21

21

21

لوآ

18

13

16

16

15

كانزاس

14

11

14

12

11

كنتاكی

24

(5)

22

22

22

لوئیزیانا

16

(4)

(3)

18

18

ماین

27

(7)

24

25

26

مریلند

27

(7)

25

26

29

ماساچوست

27

(7)

24

25

26

میشیگان

22

17

20

20

20

مینه سوتا

17

12

15

15

14

میسی سیپی

25

(6)

(4)

18

18

میسوری

19

14

17

17

16

مونتانا

7

4

6

7

4

نبراسكا

13

9

13

11

10

نوادا

5

(3)

5

3

3

نیوهامشیر

27

(7)

24

25

26

نیوجرسی

27

(7)

25

26

27

نیومكزیكو

10

6

(1)

9

8

نیویورك

27

(7)

24

25

27

كارولینای شمالی

29

(9)

(5)

28

30

داكوتای شمالی

11

7

11

10

9

اوهایو

26

19

23

24

25

اوكلاهما

15

11

(2)

13

12

اورگون

2

(1)

2

2

2

پنسیلوانیا

27

(7)

25

26

28

رودآیلند

27

(7)

24

25

26

كارولینای جنوبی

29

(9)

(5)

28

30

داكوتای جنوبی

12

8

12

10

9

تنسی

24

(5)

22

23

23

تكزاس

16

6

(3)

14

13

اتا

5

(3)

8

5

5

ورمونت

27

(7)

24

25

26

ویرجینیا

28

(8)

26

27

29

واشینگتن

1

1

1

1

1

ویرجینیای غربی

28

(8)

26

27

29

ویسكانسین

20

15

18

19

19

وایومینگ

8

4

7

7

5

*- اعدادداخل پرانتزنشان دهنده نواحی كمبودغلات یا سبوس است.

ابتدا به این دلیل كه اگرقیمت زمین به سبب رقابت بین كاربری های مختلف خیلی بالا رود، ممكن است استفاده از زمین برای فعالیت پرواربندی صنعتی گاوغیراقتصادی شود. سپس به این دلیل كه درمناطق دارای تراكم جمعیت زیاد، مزاحمت هایی كه انسان ودام برای یكدیگردارندممكن است این فعالیت تولیدی رامحدودكند.   این محدودیت هامی توانددراثرمسائلی مثل بوی آزاردهنده، وجودسروصدا، یادفع ضایعات باشد. 

 

[ شنبه دهم مهر ۱۳۸۹ ] [ 12:46 ] [ کارجی- دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ]
درباره وبلاگ

به نام خالق هستی
إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ
به راستى در آمد و رفت‏شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمين آفريده براى مردمى كه پروا دارند دلايلى [آشكار] است
این وبلاگ مطالب جغرافیای را در منظر علاقه مندان قرارخواهد می دهد.
این وبلاگ هیچ مسولیتی در مورد مطالب وبلاگ های لینکدونی ندارد ولینک آنها بمنزله تایید مطالب وموضوعات آنان نیست.
امکانات وب تماس با ما

فال حافظتعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان